● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : zip حجم : 2 MB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : zip حجم : 2 MB
queue
Powered by Kleeja